REGULAMIN

1. Właścicielem, administratorem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://ubranco.pl/  jest Aleksandra Bielas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy UBRANCO Aleksandra Bielas, Osiedle Miodowe 10/5, 62-050 Krosno, NIP: 8393119505, REGON: 384075026 widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email:
kontakt@ubranco.pl,
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00,
numer telefonu +48 798 441 339.

4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Aleksandra Bielas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy UBRANCO Aleksandra Bielas, Osiedle Miodowe 10/5, 62-050 Krosno, NIP: 8393119505, REGON: 384075026, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 1 DEFINICJE
Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta  pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – Aleksandra Bielas prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy UBRANCO Aleksandra Bielas, Osiedle Miodowe 10/5, 62-050 Krosno, NIP: 8393119505, REGON: 384075026, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Dane kontaktowe – następujące dane za pomocą, których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym (dane dostępne w punkcie 4).

Zamówienie – Prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.

Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w zakładce „Newsletter”.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Dostęp do Regulaminu może uzyskać każdy Klient w dowolnym momencie poprzez odnośnik „Regulamin” umieszczony na stronie Sklepu internetowego www.ubranco.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

2. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie internetowym takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768.

5. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,

b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,

c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych, lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta w tym danych innych Klientów,

d. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

§ 3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie w zakresie ich modeli, ilości oraz rozmiaru. Każdy z Produków należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego, bądź zrealizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Produktów oraz metody płatności. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i jego dostawę, również o wszystkich dodatkowych kosztach, które jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.

6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając na stronie internetowej Sklepu opcję „Kupuję i płacę”.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

13. Wszelkie dodatki wykorzystane do stylizacji modelek (paski, buty, torebki, biżuteria etc.) nie są w sprzedaży. Jeśli do danego produktu jest w zestawie dodatek, taka informacja jest uwzględniona w ofercie na stronie butiku w opisie produktu.

§ 4 UTWORZENIE KONTA INDYWIDUALNEGO
1. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Rejestracja” lub w zakładce „Logowanie” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła.

2. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§ 5 DOSTAWA
1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Polski.

2. W przypadku dostawy na terenie Polski, towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD poprzez kuriera lub usługę „Paczkomatu InPost” świadczoną przez firmę kurierską InPost S.A. z siedzibą w Krakowie. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. W przypadku dostawy poza granicę Polski, Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera DPD. Nie istnieje możliwość wyboru opcji dostawy za pobraniem oraz wysyłka zawsze jest płatna za granicę. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.

3. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej e-mail z informacją o realizacji zamówienia.

4. Towary dostarczane są w terminie od 2 do 4 dni roboczych. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie. Wyjątkiem stanowią dni ustawowo wolne od pracy.

5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu – paragon lub faktura VAT oraz druk wymiany/zwrotu towaru.

6. Wysyłka towaru poza granicę Polski zawsze jest płatna.

§ 6 CENY I PŁATNOŚCI
1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 11. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych, lub wyprzedażowych.

4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy
UBRANCO Aleksandra Bielas
Osiedle Miodowe 10/5, 62-050 Krosno
95 1160 2202 0000 0003 9197 0759
SWIFT: BIGBPLPW

przed dostawą,

b. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU obsługiwanym przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, lub w systemie Przelewy24 obsługiwanym przez grupę PayPo S.A. z siedzibą w Poznaniu, przed dostawą na terenie Polski,

c. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU obsługiwanym przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, lub w systemie Przelewy24 obsługiwanym przez grupę PayPo S.A. z siedzibą w Poznaniu przed dostawą poza granicami Polski,

d. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej lub w „Paczkomacie InPost” w miejscu dostawy (nie dotyczy wysyłek za granicę).

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje to możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również przed otrzymaniem wiadomości o zrealizowaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą wiadomości e-mail na kontakt@ubranco.pl co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU lub z systemu Przelewy24 potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU lub z systemu Przelewy24 nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru powoduje odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również przed otrzymaniem wiadomości o zrealizowaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą wiadomości e-mail na kontakt@ubranco.pl co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

10. Kody rabatowe nie obowiązują na Towar w zakładce “SALE”.

§ 7 Reklamacje
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i fizycznych.

2. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 Kodeksu cywilnego (rękojmia).

3. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

5. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz w przypadku gdy klient jest Konsumentem, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient będący konsumentem może składać reklamację pisemnie na adres: Osiedle Miodowe 10/5, 62-050 Krosno, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ubranco.pl. Klient powinien wówczas odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności oraz dowodem zakupu na adres: Osiedle Miodowe 10/5, 62-050 Krosno.

9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na wskazany przez Klienta adres.

10. Brak odpowiedzi Sprzedawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

11. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Sprzedawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca.

12. Różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego towaru, a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym nie są podstawą do stwierdzenia niezgodności towaru z umową pod warunkiem, że są to różnice związane w szczególności z indywidualnymi ustawieniami komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.).

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili odebrania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep w drodze jednoznacznego oświadczenia dołączonego do przesyłki na adres Osiedle Miodowe 10/5, 62-050 Krosno. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem. Konieczne jest dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

8. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta znajduje się w linku

§ 9 INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:

a. Usługę Newsletter,

b. Usługę Konta indywidualnego,

c. Usługę Powiadamiania o dostępności Towaru,

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta indywidualnego oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).

3. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe.

4. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta, podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień oraz śledzenie statusu zamówień.

5. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru możliwa jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.

6. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

4. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a. Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

b. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

5. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a. kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą z datą zawarcia umowy sprzedaży.

6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.