REGULAMIN

1. Właścicielem, administratorem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://ubranco.pl/  jest Ubranco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań  (adres do KORESPONDENCJI oraz ZWROTÓW: UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 1 lokal 1C, 62-050 MOSINA), NIP: 7792535736, REGON: 521144490 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951692.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: [email protected], infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, numer telefonu +48 798 441 339.

4. Administratorem danych osobowych Klientów jest  Ubranco sp. z o.o., Ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań, NIP: 7792535736, REGON: 521144490 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951692.

§ 1 DEFINICJE

Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta  pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Sprzedawca – Ubranco sp. z o.o., Ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań, NIP: 7792535736, REGON: 521144490 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000951692. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Dane kontaktowe – następujące dane za pomocą, których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym (dane dostępne w punkcie 4).

Zamówienie – Prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.

Newsletter - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w zakładce „Newsletter”.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Dostęp do Regulaminu może uzyskać każdy Klient w dowolnym momencie poprzez odnośnik „Regulamin” umieszczony na stronie Sklepu internetowego www.ubranco.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

2. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie internetowym takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768.

5. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,

b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,

c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych, lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta w tym danych innych Klientów,

d. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

§ 3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie w zakresie ich modeli, ilości oraz rozmiaru. Każdy z produktów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego, bądź zrealizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Produktów oraz metody płatności. Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i jego dostawę, również o wszystkich dodatkowych kosztach, które jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.

6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając na stronie internetowej Sklepu opcję „Kupuję i płacę”.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

13. Wszelkie dodatki wykorzystane do stylizacji modelek (paski, buty, torebki, biżuteria etc.) nie są w sprzedaży. Jeśli do danego produktu jest w zestawie dodatek, taka informacja jest uwzględniona w ofercie na stronie butiku w opisie produktu.

§ 4 UTWORZENIE KONTA INDYWIDUALNEGO

1. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego  w zakładce „Login” wraz z wybraniem opcji „Register”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła.

2. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

§ 5 DOSTAWA

1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Polski.

2. W przypadku dostawy na terenie Polski, towary dostarczane są za pośrednictwem firmy InPost poprzez kuriera lub usługę „Paczkomatu InPost” świadczoną przez firmę kurierską InPost S.A. z siedzibą w Krakowie. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. W przypadku dostawy poza granicę Polski, Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy DPD. Nie istnieje możliwość wyboru opcji dostawy za pobraniem oraz wysyłka zawsze jest płatna za granicę. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.

3. W dniu spakowania Towaru wysyłany jest e-mail z informacją o realizacji zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

4. Towary dostarczane są w terminie od 1 do 4 dni roboczych. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie. Wyjątkiem stanowią dni ustawowo wolne od pracy.

5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu – paragon lub faktura VAT oraz druk wymiany/zwrotu towaru.

6. Wysyłka Towaru na terenie Polski jest darmowa od 399 złotych.

7. Wysyłka Towaru poza granicę Polski zawsze jest płatna.

§ 6 CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 11. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych, lub wyprzedażowych.

4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy wedle własnego wyboru:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Ubranco sp. z o.o. Ul. Kamienicka 11 60-164 Poznań mBank 24 1140 2004 0000 3302 8214 8922 SWIFT: BREXPLPWMBK

b. przelewem bankowym, lub blikiem za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 obsługiwanym przez grupę PayPo S.A. z siedzibą w Poznaniu, lub w systemie płatniczym Paynow obsługiwanym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18, zwany dalej „Bankiem” przed dostawą na terenie Polski,

c. przelewem bankowym, lub blikiem za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 obsługiwanym przez grupę PayPo S.A. z siedzibą w Poznaniu, lub w systemie płatniczym Paynow obsługiwanym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18, zwany dalej „Bankiem” przed dostawą poza granicami Polski,

d. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej lub w „Paczkomacie InPost” w miejscu dostawy (nie dotyczy wysyłek za granicę),

e. „PayPo - kupujesz teraz płacisz za 30 dni” za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 obsługiwanym przez grupę PayPo S.A. z siedzibą w Poznaniu.

f. przelewem bankowym za pomocą systemu płatności Pay Pal, obsługiwanym przez spółkę PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, przed dostawą.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje to możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również przed otrzymaniem wiadomości o zrealizowaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą wiadomości e-mail na [email protected] co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu Paynow, lub z systemu Przelewy24 potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu Paynow , lub z systemu Przelewy24 nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru powoduje odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również przed otrzymaniem wiadomości o zrealizowaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą wiadomości e-mail na [email protected] co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 7 Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a. pisemnie na adres: Ubranco sp. z o.o. ul. Kornela Makuszyńskiego 1 lokal 1C, 62-050 Mosina,

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],

c. za pomocą formularza dostępnego pod linkem - https://ubranco.pl/nasze-zasady/zwroty/.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

c. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: UBRANCO SP. Z O.O. ul. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 1 lokal 1C, 62-050 MOSINA. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontak[email protected] lub dowolnym kurierem, bądź Pocztą Polską na adres UBRANCO Sp. z o.o. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 1 lokal 1C, 62-050 MOSINA.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów (np. perfum, proszku do prania, płynu do płukania itp.)

4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik (formularz zwrotu) do niniejszego Regulaminu, przesyłając go drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

6. Sprzedawca niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, który określa §8 pkt.8). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Towar należy dostarczyć na adres: UBRANCO SP. Z O.O. ULKORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 1 lokal 1C, 62-050 MOSINA.

12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13. Nie przyjmujemy zwrotów nadanych do paczkomatów oraz paczek wysłanych za pobraniem.

§ 9 INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:

a. Usługę Newsletter,

b. Usługę Konta indywidualnego,

c. Usługę Powiadamiania o dostępności Towaru,

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta indywidualnego oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).

3. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe.

4. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta, podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień oraz śledzenie statusu zamówień.

5. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru możliwa jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.

6. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

4. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a. GetResponse Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 – w celu korzystania z systemu mailingowego getresponse.pl, służącego do przesyłania newslettera,

b. GetResponse Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu GetResponse,

5. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a. kody śledzenia GetResponse – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu GetResponse.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą z datą zawarcia umowy sprzedaży.

5. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

  • Zarejestruj się

Zarejestruj nowe konto

Czy masz już u nas konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło